Untitled Document
 
 
ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

จังหวัดกระบี่

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

รายการ "คืนความสุขให้ประชาชน"

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมที่ดิน จำกัด

๑๒๐  แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

กระบี่เมืองสวย น้ำใส

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ค่าใช้จ่ายการรังวัดกระดานสนทนา
 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการ ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการการบริการ ระดับสากล
   
ภาพในกลุ่มทั้งหมด
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย และศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมชาวดินกระบี่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการสำนักงานที่ดิน
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย และผอ.ศูนย์เดินสำรวจฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
โครงการสำนักงานที่ดินให้ความรู้ประชาชน
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจฯ
การประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ครั้งที่1/2559 โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
การประชุมแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน "วันฉัตรมงคล" 5 พฤษภาคม 2559
พิธีสืบชะตาเมือง/พิธีทำบุญตักบาตร/พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง/พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ 5 พ.ค.59
การส่งมอบงานนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน (ส่วนที่2) สจ.กระบี่ งวดที่ 2 ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่2)
นายมุกกอตา หีมเจริญ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันศุกร์ ที่18 มีนาคม 2559 ณ
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/หัวหน้าฝ่ายรังวัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/กลุ่มงานฯ/หัวหน้างานการเงิน ตรวจราชการประจำปี 2559 รอบที่1 ณ สำนักงานที่ดิน ส่วนแยกเกาะลันตา เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 , สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม และ สำนักงานที
การอบรมแผนงาน ขั้นตอน วิธีดำเนินการด้านการนำเข้าข้อมูลและการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินละแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน (ระยะที่2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/หัวหน้าฝ่ายรังวัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/กลุ่มงานฯ/หัวหน้างานการเงิน ตรวจราชการประจำปี 2559 รอบที่1 ณ สำนักงานที่ดิน ส่วนแยกเกาะลันตา เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
115 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเกาะศรีบอยา หมู่ที่6 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกและเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ กับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ผู้ตรวจฉลาด ทำนุพรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต11 ประชุมมอบนโยบาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติราชการ/ทิศทางองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
นายมุกกอตา หีมเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และ นายจรงค์ นิลรัตน์ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเขาพนม พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน
ชาวดินกระบี่ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต "คนดีกระบี่ ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย/ศูนย์เดินสำรวจฯ และ หัวหน้าฝ่ายรังวัดทุกสาขา ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองจูด หมู่ที่ 1 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ท่านผู้ตรวจฉลาด ทำนุพรพันธ์ เขตตรวจราชการที่11 ตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (รอบ2) วันที่ 21 เมษายน 2559
ตามพรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ/ฝ่ายทุกฝ่าย และ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ชาวดินกระบี่ร่วมโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 เมษายน 2559
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่1) ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น
ชาวดินกระบี่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
นายมุกกอตา หีมเจริญ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน (แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) พร้อมด้วยชาวดินกระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เมื่
สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
ชาวดินกระบี่ ร่วมพิธีวันอนุรักษ์มรดกไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย) จังหวัดกระบี่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559
ชาวดินกระบี่ร่วมกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2558 -การทำบุญตักบาตร ณ วัดแก้วโกรวาราม -พิธีลงนามถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ -พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถว
ชาวดินกระบี่ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษาฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/หัวหน้าฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดกระบี่ ครบรอบ 144 ปี กระบี่ ณ บริเวณโถงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายพลวรรธน์ จันธำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน นางวัชรี หนูหมอก เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอปลายพระยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ณ โร
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อ วันที
นายวัชรินทร์ สามารถ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมมอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า จำนวน 1 คัน ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
ชาวดินกระบี่ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for DAD ปี2558 โดยมีนางสาวละออง แก้วนพรัตน์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ และ นายสุธี ไหวพริบ นายช่างรังวัดชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ชาวดินกระบี่ร่วมโครงการัจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่4 ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่9 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานโครงก
๑๒ วาระจังหวัดกระบี่
การประชุมคณะกรรมการกำหนดโซนและจัดทำแผนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จังหวัดกระบี่ ครั้งที1/2559 วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ โดย นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31มีนาคม 2559
ชาวดินกระบี่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
บริจาคโลหิต "เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนวัดเกาะลันตา หมู่ที่2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
การประชุมมอบนโยบายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพช่างรังวัดและยกระดับด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยการรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบจลน์ฯ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติคร
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(video conference system)เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินภายใต้คทช.
โครงการฝึกอบรมงานด้านการรังวัด สำหรับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2559
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่าย และศูนย์เดินสำรวจฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference )
ท่านมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน เยี่ยมสนง.ที่ดินกระบี่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่และคณะต้อนรับและแสดงความยินดีกับท่านนอบ คงพูล ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
สนง.ที่ดินกระบี่ แจกริบบิ้นสีดำฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ บริการน้ำดื่ม ยาดม ริบบิ้น ประชาชนผู้มารับบริการ และ ผู้ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม
นายพิเชษฐ สายชู นายช่างรังวัดอาวุโส (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) พร้อมด้วยคณะข้าราชสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ / เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา / เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก / เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ / ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-นครศรีธรรมราช-พังงา-ตรัง/หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน และ หัวหน้าฝ
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานรังวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
นายโกมล บัวทอง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และมอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติราชการ/ทิศทางองค์กรและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย ท่านพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดแก้วโกรวาราม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายความอาลัยและพิธีลงนามแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรทนาถบพิตร ณ อุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง เมื่อวันที
ชาวดินกระบี่ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
การประชุมกำหนดพื้นที่เดินสำรวจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ชาวดินกระบี่ ทำความดี ช่วยกันบริจาคโลหิต ตามคำสอนพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแก้วโกรวาราม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ชาวดินกระบี่ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดรั้วรอบบริเวณสำนักงานที่ดิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
ชาวดินกระบี่ ร่วมงาน "ร้อยดวงใจชาวกระบี่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" 5 ธันวาคม 2559
นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน และ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
นายอดิศร เกียรติปิติ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่11 ตรวจราชการ (รอบที่1) สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/สำนักงานที่ดินอำเภอเขาพนม/สำนักงานที่ดินอำเภอเหนือคลอง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
การประชุมนำเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินฯ
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่.มอบของรางวัลงานกาชาด ปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ เทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในภารกิจสำคัญของกรมที่ดินผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมรับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเดน บ้านแผ่นดินเสมอ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ชาวดินกระบี่ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่2/2560)
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกฯ/อำเภอ/หัวหน้าฝ่ายและผอ.ศูนย์เดินสำรวจฯ เมื่อ วันที่ 31 มกราคม 2560
การประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ตรวจอดิศร เกียรติปิติ เขตตรวจราชการที่ 11 ตรวจราชการ(รอบ 2) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมครบรอบ 116 ปีกรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่เกาะ
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/เจ้าพนักงานสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ/ฝ่ายและศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ประชุมเพื่อติดตามภารกิจของกรมที่ดินผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference System) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
การประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ : แนวทางการดำเนินการสงวนหวงห้ามพื้นที่ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี
นางสาวอารีรัตน์ สังข์เสน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) และ ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "
การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/หัวหน้าส่วนแยกฯ/เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ/หัวหน้าฝ่าย และ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560" โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราช
ชาวดินกระบี่ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายมนูญกฤช ทองขโชค หัวหน้าฝ่ายทะเบียน (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่)พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ เทศบาลเมืองกระบี่ วัน
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ และ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
งาน "135 ปี วันศาลยุติธรรม" ณ ศาลจังหวัดกระบี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
นายพิเชษฐ สายชู นายช่างอาวุโส (แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่) พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม
การประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
การประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และมอบคู่มือการสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดิน
การประชุมประจำเดือนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา / เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกฯ/ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ/หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ และคณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึกและสำนักงานที่ดินอำเภอปลายพระยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ชาวดินกระบี่ร่วมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดแก้วโกรวาราม อ.เมือง จ.กระบี่
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดแก้วโกรวาราม เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2560
การประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด / เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาทุกสาขา / เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกเกาะลันตา / เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา-ตรัง และ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ณ ห้องป
ชาวดินกระบี่ ร่วมประชุมVideo conference System กรมที่ดิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยชาวดินกระบี่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พบชาวไทยมุสลิมในโอกาส "เดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์1438/พ.ศ.2560" ณ มัสยิดบ้านไร่ใหญ่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่1 มิถุนายน
นายวัชระ บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ มอบอาหารเพื่อใช้ในการละศีลอด ของชาวไทยมุสลิม ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.) ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
การตรวจราชการ (รอบ3) ผู้ตรวจอดิศร เกียรติปิติ เขตตรวจราชการ ที่11 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
“ร่วมสร้างสามัคคีปรองดอง
 
 
 

Untitled Document

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-611260 โทรสาร 075-620573 E-mail info@landofficekrabi.com
admin |Design by Nai-ak-sorn